Die KASTNER Gruppe

Einer für alles. Seit 1828.

deutsch

Innergemeinschaftliche Lieferungen

Das österreichische Umsatzsteuergesetz 1994 legt mit Art. 7 der Binnenmarktregelungen fest, dass bei innergemeinschaftlichen Lieferungen (im speziellen für Wareneinkäufe im Abholgroßhandel/Cash&Carry) der Verkäufer eindeutig und leicht nachprüfbar nachweisen muss, dass der Käufer den Gegenstand der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet befördert hat.

Wird die Ware durch einen Beauftragten abgeholt, benötigt dieser eine Vollmacht in der hervorgeht, dass er berechtigt ist, die Ware abzuholen (Geschäftsführernachweis oder vollständig ausgefüllte Vollmacht - siehe Formular unten).

Um dieser Regelung gerecht zu werden ersuchen wir Sie beide untenstehende Formulare ausgefüllt beim Einkauf an der Kassa abzugeben:

Vollmacht

» Vollmacht - deutsche Version (pdf-Datei, 80 KB)

Erklärung über die Beförderung von Waren in das übrige Gemeinschaftsgebiet

english

Intra-community supply

In the Austrian VAT Act 1994, article 7 on single market rules it is laid down that in case of intra-Community supplies (especially in case of purchases in Cash & Carry markets) the seller is obliged to prove clearly and satisfactorily that the buyer has transported the goods to an intra-Community destination.

If the goods are picked up by an agent/representative, a power of attorney/authorisation is required proving that the representative is entitled to collect the goods (proof of managing director or a completed power of attorney/authorisation form - see below).

In order to meet this regulation, we kindly ask you to provide us with the two forms (see below) producing them at the pay desk when you come to our Cash & Carry markets.

Authorisation

» Authorisation - english version (pdf-Datei, 80 KB)

Confirmation of the reception of goods

» Confirmation - english version (pdf-Datei, 90 KB)

česky

Uvnitř Společenství

Rakouský Zákon o dani z přidané hodnoty r. 1994 čl.7 o pravidlech vnitřního trhu říká, že při dodávcích uvnitř Spoločenství (speciálně při nákupu zboží ve velkoskladech/Cash&Carry) musí prodejce jednoznačně a lehce dokazatelně prokázat, že kupující předmět dodávky dovezl do jiného členského státu.

V případě, že zboží převezme třetí osoba, potřebuje tahle osoba splnomocnění, ve kterém je uvedeno, že je oprávněná zboží vyzdvihnout (výpis z Obchodního rejstříku anebo úplně vyplněné splnomocnení – viz Formuláře dole).

Aby sme vyhověli těmhle pravidlům, žádáme Vás, oba doleuvedené formuláře vyplnit a při nákupu odevzdat při pokladni:

Splnomocnení

Potvrdenie o dovoze tovaru do iného členského štátu

slovensky

Dodávka vrámci spoločenstva

Rakúsky Zákon o dani z pridanej hodnoty z roka 1994 čl.7 o pravidlách vnútorného trhu hovorí, že pri dodávkach vrámci Spoločenstva (špeciálne pri nákupe tovaru vo veľkoobchode/Cash&Carry) musí predajca jednoznačne a ľahko dokázateľne preukázať, že kupujúci predmet dodávky doviezol do iného členského štátu.

Ak tovar vyzdvihne tretia osoba, potrebuje táto osoba splnomocnenie, v ktorom je uvedené, že je oprávnená tovar vyzdvihnúť (úplne vyplnené splnomocnenie – viď Formuláre dole).

Aby sme vyhoveli týmto pravidlám, žiadame Vás obidva doleuvedené formuláre vyplniť a pri nákupe odovzdať pri pokladni:

Splnomocnenie

Potvrdenie o dovoze tovaru do iného členského štátu

slovinski

Znotrajskupnostne dobave

Avstrijski zakon o prometnem davku iz leta 1994 določa s 7. členom pravilnika o notranjem trgu, da mora pri dobavah znotraj skupnosti (v glavnem za nakupe blaga v veletrgovinah za prevzem/Cash&Carry) prodajalec jasno in enostavno preverljivo dokazati, da je kupec dobavni predmet transportiral v preostali del znotraj skupnosti

Če blago prevzame pooblaščenec, potrebuje le-ta pooblastilo, iz katerega je razvidno, da je upravičen za prevzem blaga (poslovodno dokazilo ali popolno/pravilno izpolnjeno pooblastilo – glej obrazec spodaj).

Da bi zadostili tem zahtevam, vas prosimo, da pri nakupu oddate na blagajni oba izpolnjena obrazca

Pooblastilo

» Pooblastilo - slovinski (pdf-Datei, 80 KB)

Pojasnilo za prevoz/transport blaga v preostalo skupnostno območje

» Pojasnilo - slovinski (pdf-Datei, 90 KB)

magyar

Közösségen belüli szállítások

Az ausztriai 1994-es forgalmi adóra vonatkozó törvény belső piac szabályzata kimondja, hogy a közösségen belüli szállításoknál (kifejezetten a Cash&Carry boltoknál és a nagykereskedéseknél) a kereskedőnek egyértelműen és könnyen ellenőrizhetően bizonyítania kell, hogy a vásárló a szállítmányt további közösségi területre szállította.

Amennyiben az árut egy megbízott viszi el, úgy annak rendelkeznie kell egy megbízással, amely kimondja, hogy az áru átvételére jogosult. (Üzletvezetői igazolás vagy kitöltött megbízási nyomtatvány – lásd lent)

E szabályoknak megfelelően megkérjük Önt, hogy a kitöltött nyomtatványokat a vásárlás után a kasszánál leadni szíveskedjék!

Megbízás

» Megbízás - magyar (pdf-Datei, 80 KB)

Nyilatkozat az áruk közösségen belüli szállításáról

» Nyilatkozat - magyar (pdf-Datei, 90 KB)